ثبت برند حقیقی در یک طبقه
1/8
میلیون تومان
سفارش مشاوره

ثبت برند به نام شخص در یک طبقه

شامل کلیه هزینه ها تا صدور گواهی
مشاوره طرح گرافیکی لوگو
ثبت در یکی از طبقات اداره ثبت
بدون نیاز به مراجعه متقاضی به اداره
تحویل ۳ تا ۵ ماهه
ثبت برند حقوقی در یک طبقه
2/4
میلیون تومان
سفارش مشاوره

ثبت برند به نام شرکت در یک طبقه

شامل کلیه هزینه ها تا صدور گواهی
مشاوره طرح گرافیکی لوگو
ثبت در یکی از طبقات اداره ثبت
بدون نیاز به مراجعه متقاضی به اداره
تحویل ۳ تا ۵ ماهه
ثبت برند حقیقی تا سه طبقه
2/4
میلیون تومان
سفارش مشاوره

ثبت برند به نام شخص در حداکثر سه طبقه

شامل کلیه هزینه ها تا صدور گواهی
مشاوره طرح گرافیکی لوگو
ثبت در دو یا سه طبقه اداره ثبت
بدون نیاز به مراجعه متقاضی به اداره
تحویل ۳ تا ۵ ماهه
ثبت برند حقوقی تا سه طبقه
3/4
میلیون تومان
سفارش مشاوره

ثبت برند به نام شرکت در حداکثر سه طبقه

شامل کلیه هزینه ها تا صدور گواهی
مشاوره طرح گرافیکی لوگو
ثبت در دو یا سه طبقه اداره ثبت
بدون نیاز به مراجعه متقاضی به اداره
تحویل ۳ تا ۵ ماهه
ثبت برند حقیقی بیش از سه طبقه
3/4
میلیون تومان
سفارش مشاوره

ثبت برند به نام شخص در بیش از سه طبقه

شامل کلیه هزینه ها تا صدور گواهی
مشاوره طرح گرافیکی لوگو
ثبت در دو یا سه طبقه اداره ثبت
بدون نیاز به مراجعه متقاضی به اداره
تحویل ۳ تا ۵ ماهه
ثبت برند حقوقی بیش از سه طبقه
5/9
میلیون تومان
سفارش مشاوره

ثبت برند به نام شخص در بیش از سه طبقه

شامل کلیه هزینه ها تا صدور گواهی
مشاوره طرح گرافیکی لوگو
ثبت در دو یا سه طبقه اداره ثبت
بدون نیاز به مراجعه متقاضی به اداره
تحویل ۳ تا ۵ ماهه

برند های ثبت شده توسط تیم توسعه توان