ثبت اختراع حقیقی تک مخترع و مالک
2/4
میلیون تومان
سفارش مشاوره

ثبت اختراع به نام یک شخص حقیقی

شامل کلیه هزینه ها تا صدور گواهی
مشاوره تکمیل طرح اختراع
تحریر اختصاصی خلاصه و ادعانامه
بررسی نقشه ها، مدارک و میزان نوآوری
تحویل ۵ تا ۷ ماهه
ثبت اختراع حقوقی تک مخترع و تک مالک
3/4
میلیون تومان
سفارش مشاوره

ثبت اختراع به نام یک شخص و مالکیت یک شرکت

شامل کلیه هزینه ها تا صدور گواهی
مشاوره تکمیل طرح اختراع
تحریر اختصاصی خلاصه و ادعانامه
بررسی نقشه ها، مدارک و میزان نوآوری
تحویل ۵ تا ۷ ماهه
ثبت اختراع حقیقی دو مخترع و مالک
3/4
میلیون تومان
سفارش مشاوره

ثبت اختراع به نام دو شخص حقیقی

شامل کلیه هزینه ها تا صدور گواهی
مشاوره تکمیل طرح اختراع
تحریر اختصاصی خلاصه و ادعانامه
بررسی نقشه ها، مدارک و میزان نوآوری
تحویل ۵ تا ۷ ماهه
ثبت اختراع حقوقی با دو مالکیت
4/4
میلیون تومان
سفارش مشاوره

ثبت اختراعی که یکی از دو مالک شخص حقوقی باشد

شامل کلیه هزینه ها تا صدور گواهی
مشاوره تکمیل طرح اختراع
تحریر اختصاصی خلاصه و ادعانامه
بررسی نقشه ها، مدارک و میزان نوآوری
تحویل ۵ تا ۷ ماهه
ثبت اختراع حقیقی بیش از دو مخترع و مالک
4/9
میلیون تومان
سفارش مشاوره

ثبت اختراع به نام چند مخترع و مالک حقیقی

شامل کلیه هزینه ها تا صدور گواهی
مشاوره تکمیل طرح اختراع
تحریر اختصاصی خلاصه و ادعانامه
بررسی نقشه ها، مدارک و میزان نوآوری
تحویل ۵ تا ۷ ماهه
ثبت اختراع حقوقی بیش از دو مخترع و مالک
7/9
میلیون تومان
سفارش مشاوره

اختراعی با چند مالک  و حداقل یک مالک حقوقی

شامل کلیه هزینه ها تا صدور گواهی
مشاوره تکمیل طرح اختراع
تحریر اختصاصی خلاصه و ادعانامه
بررسی نقشه ها، مدارک و میزان نوآوری
تحویل ۵ تا ۷ ماهه